21e eeuwse vaardigheden

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Tenminste, die beweegt idealiter mee met deze dynamiek! We leiden onze leerlingen op om in de toekomst gelukkig en succesvol te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? 80% van de leerlingen die nu primair onderwijs genieten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen!

Is het onderwijs zoals wij dat vorm geven nog toekomstbestendig? En zo niet, wat zijn dan kansen en manieren om het te veranderen? Als we onderwijs opnieuw zouden mogen bedenken, hoe zou het er dan uitzien?

De uitdaging van dit atelier is:
Welke competenties hebben kinderen van de toekomst nodig om straks succesvol en gelukkig in de maatschappij te kunnen functioneren? Hoe draagt het onderwijs daaraan bij?

Atelier ’21ste eeuwse vaardigheden’

De toegenomen technologisering, informatisering en globalisering leidt tot veel veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De industriële samenleving is ontwikkeld naar een dynamische kennis- en netwerksamenleving. Het accent verschuift van productie naar de ontwikkeling en circulatie van kennis. Er is steeds meer vraag naar flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, creativiteit en innovatiekracht.

In het atelier “Het Next Level Curriculum”, is gewerkt aan de ontwikkeling van een rijk leerplan. Een gevarieerd aanbod waarin het kind op ontdekkingsreis gaat, zijn talenten kan ontdekken en op eigen niveau kan werken. In een steeds groter wordende wereld om hem/haar heen. Samen leren is daarbij een belangrijk uitgangspunt geweest met het oog op de socio-emotionele ontwikkeling van het kind. Vanzelfsprekend zijn de kerndoelen als een gegeven in de programmering meegenomen. Rode draad in het ontwerp van het curriculum is een programma te creëren waarmee kinderen worden voorbereid op de toekomst in een snel veranderende maatschappij.

Klein beginnen

Doel van onderwijs is dat wij kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling om zo volwassen in de wereld te komen: we brengen hen de wereld in. Daarvoor hebben zij kennis en vaardigheden nodig. Daarom beginnen wij ‘klein’, bij het kind zelf. We leren kinderen zichzelf kennen en in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen: voor zichzelf, de ander en de wereld. Wij steunen kinderen bij deze ontwikkeling.

Op de Next Level School wordt gewerkt vanuit vijf domeinen

  • Taal en communiceren

Taalonderwijs nodigt leerlingen uit om de wereld om hen heen te ontdekken, persoonlijke gevoelens en de werkelijkheid te ordenen en te begrijpen. Taal wordt als vakoverstijgend gebied gezien, het is de basis voor goede communicatie en verbindt mensen. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen cultuur en hoe die tot uitdrukking komt in taal en kunst. Nederlands, Fries en Engels krijgen een vaste plek op de Next level School

  • Rekenen en getallen

Rekenvaardigheid is belangrijk voor alle kinderen. Het helpt leerlingen om informatie te kunnen duiden, ordenen en structureren. Probleemoplossend vermogen, kritisch kunnen kijken naar informatie en toepassen zijn belangrijke aspecten van dit onderdeel.

Computational thinking is hier een onderdeel van. Dat gaat om een verzameling van denkprocessen, zoals logisch redeneren, patroonherkenning en systematisch denken. Kinderen leren dit in de Next level School door technologie te gebruiken, te programmeren en door experimenteren.

  • Persoonsvorming (wie ben ik)

Leerlingen leren om te gaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken. Ze leren op zichzelf te vertrouwen en worden weerbaar. Op de Next Level school gaan leerlingen op ontdekking naar zichzelf en de wereld om hen heen. Kunstzinnige elementen, zoals literatuur, muziek, cultureel erfgoed, theater, dans en beeldende kunst helpen daarbij. De Next Level School inspireert kinderen tot een onderzoekende houding. Zij krijgen de ruimte hun talenten tot ontwikkeling te brengen. Ze ervaren dat zij trots mogen zijn op wat zij gemaakt of geleerd hebben. Respect, hulpvaardigheid en empathie helpen hen met anderen samen te leven. Zo ontdekken zij wat ze nodig hebben om voor zichzelf en anderen te zorgen. Een gezonde leefstijl, fysiek en mentaal, is belangrijk. Daarom is er ruim aandacht voor sport, spel, bewegen en gezonde voeding.

  • De wereld om mij heen

Op de Next Level school leren leerlingen de wereld om hen heen te begrijpen: van binnen naar buiten (Cirkel van Vermeij). Daarmee bedoelen we dat we jonge kinderen stapsgewijs meenemen de wereld in. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen cultuur en leren over cultuuruitingen in andere landen.

Binnen dit domein leren kinderen historische, geografische, topografische, biologische, technologische en natuurkundige verschijnselen te begrijpen en te onderzoeken. Er wordt een beroep gedaan op de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden van kinderen.

  • Samen leven

Op de Next Level School leren wij kinderen samen leven, leren en werken.In onze maatschappij waarin wij met mensen uit verschillende culturen samenleven, wordt het steeds belangrijker elkaar te begrijpen en conflicten vreedzaam op te lossen. Een open houding en kennis van – en begrip voor andere culturen en religies vinden wij belangrijk. Vanuit het gezin, familie, naar het dorp, de wijk, de regio, het land, helpen wij kinderen de wereld binnen te treden. Want, de ‘wereld’ , ook de digitale wereld, is het speelveld van de toekomst. In een werelds perspectief vergroten kinderen hun kennis, het gevoel verantwoordelijk te zijn, zelfrespect, en daardoor hun vrijheid.

We zorgen dat kinderen kennis maken met bestaande tradities en praktijken (bijv. sociaal-politiek, cultureel, professioneel). Dat helpt kinderen maatschappelijke vraagstukken van deze tijd te begrijpen en na te denken over zinvolle oplossingen.

Filosofie en levensbeschouwing, kennis maken met religie, leren rekening te houden met de minderheid, leren over diversiteit, duurzaamheid, verdeling en mensenrechten behoren tot dit domein.

Vanuit de leerinhouden van deze vijf domeinen worden alle kerndoelen behaald.


 

Thema nieuws

Wilt u meer weten over dit thema of wilt u meepraten over dit thema, neem dan contact met ons op.