De eerste experimenten zijn van start gegaan!

DE EERSTE EXPERIMENTEN VAN DE NEXT LEVEL SCHOOL, WAT LOOPT ER AL….

Vanuit het programma zijn er al op allerlei plekken eerste experimenten gestart. Eerste ervaringen zijn opgedaan. De beweging is ingezet. Geweldig natuurlijk. Een voorbehoud is hier echter ook op z’n plaats. Bij teveel solitair opereren dreigt versnippering en verzanding. Gestructureerd uitvoeren van het programma, heldere keuze’s in samenhang met het Next Level concept maken, blijven delen met elkaar wat is ingezet en niet teveel solitair op pad gaan. Immers de waarde van de beweging zit juist in met elkaar blijven delen en leren van het vernieuwingsproces dat we hebben ingezet. .

EERSTE NEXT LEVEL EXPERIMENTEN OP GANG

 • Leiderschap

Er is een school met een directeur die brutaal leiderschap laat zien. Er wordt juist meer vergaderd om uiteindelijk de werkdruk te verlagen en het werkplezier toe te laten nemen. En het werkt. Het team beslist samen, couleur locale. Nog geen budget voor grote veranderingen aan het gebouw? Dan starten we met de schuifwanden weghalen om ruimtes ‘Next Level’ te gebruiken.

 • Persoonlijk leiderschap

Er worden initiatieven genomen om een oud bedreigd gebouw een nieuwe kans te geven: Wat hebben we al en wat hebben we nieuw nodig? Wat heeft de omgeving nodig? Hoe maken we deze verouderde omgeving veiliger en Next Level voor al zijn gebruikers?

 • Renovatie

Een ander gebouw is gerenoveerd. Een leerkracht heeft de coördinatie voor het herinrichtingsproject op eigen initiatief en vanuit intrinsieke motivatie op haar genomen. Volgens het Next Level concept zijn de nieuwe kleuren voor de wanden en vloeren gekozen en toegepast. Het oude meubilair wordt hergebruikt, er worden nieuwe meubels gemaakt die flexibel te gebruiken zijn binnen de nieuwe Next Level werkruimtes.

 • Groepsdoorbrekend werken

Op weer een andere school wordt groepsdoorbrekend gewerkt. In alle ruimtes, gebruik makend van alle middelen door iedereen.

 • Eigenaarschap van  leerlingen

In de bovenbouw van meerdere scholen wordt er, op basis van vertrouwen, flexibel en dynamisch gewerkt in alle beschikbare ruimtes. Kinderen leren verantwoordelijk om te gaan met de ruimte die ze krijgen, met hun werk en met elkaar. 50

 • Samenwerken met de Mienskip

Verenigingen zoals de vogelwacht, de muziekvereniging worden actief bij de school betrokken. Externen zoals logopedisten, yoga, O CRN worden de school binnen gehaald (huren de ruimtes) en kunnen daar hun diensten uitvoeren

 • Ouderbetrokkenheid

Niet op alle scholen is het makkelijk om ouders te betrekken bij de school. Er is een nieuwe vorm gevonden door een team om ouders de school binnen te halen. Door middel van een schoolbrede musical worden ouders op een hele positieve manier geactiveerd en de school binnen gehaald. Dit verbindt. Zowel voor het team als voor de ouders gaan er nieuwe deuren open. De mienskip wordt ingeschakeld en de talenten van ouders worden gezien en benut.

 • Teamwork

Een team dat verbonden is met elkaar, komt verder. Dat bereikt een next level: het bekijkt waar het nu staat, formuleert plannen voor de toekomst en werkt daar efficiënt naar toe. Er is een school waar door middel van een QuickScan de werkdrukbeleving is onderzocht. De resultaten worden teruggekoppeld naar het team. Uiteindelijk komt er een plan en de uitwerking: werkdruk kan lager. De werkomgeving kan veiliger en gezonder.

 • Duurzaam in het curriculum;

Op diverse scholen wordt Duurzaam in het onderwijs geïntegreerd. Met groepen is een project uitgevoerd in het kader van de dag van de Duurzaamheid. Zoals de Milieubende, Poppentheater (Groen Doen), activiteiten met Staatsbosbeheer Kinderen doen samen met leerkrachten en ouders mee aan de Himmeldei (schoonmaakdag van het dorp).

 • Leren van elkaar

Om gedegen en duurzaam vorm te kunnen geven aan dit maatwerk heeft een aantal deelnemers van het atelier De Wittering en de Sterrenschool bezocht om van daaruit initiatieven mee te nemen welke goed inpasbaar zijn binnen de Next Level school. ‘Copyright’ omgedacht naar ‘right to copy’. Kijken bij elkaar, leren van elkaar en gebruiken wat werkt en goed voelt.

 • Digital in de klas

Op 4 plekken zijn pilots gestart of zijn in voorbereiding. Scholen in Oudega, Terschelling, OPO Furore en Gytsjerk. Variërend van infrastructuur tot testen platform, digitale content en het Next level dashboard. Een pilot waar vanuit digitale instructie-filmpjes kinderen leren programmeren:

 • Vijf domeinen in projectvorm

Het nieuwe curriculum is in projectvorm ingepast. Voor kinderen van groep 1 t/m 8 met elkaar werken over het thema: Afrika