Het Friese model

HET FRIESE MODEL

De Friese onderwijsinstellingen werken met elkaar samen aan het Friese model. Vernieuwing van primair onderwijs en vernieuwing van de opleiding voor leerkrachten. Eigentijds en gebaseerd op ontwikkelingen als het vernieuwde curriculum, gepersonaliseerd leren, de duurzame school. Worden onderdeel van het curriculum van de lerarenopleiding.

Fryslân kan zich daarmee op de kaart zetten als de regio waar onderwijsvernieuwing in gang wordt gezet. Dat doen we door te starten met;

1. Integratie pabo’s met werkveld op thema onderwijsvernieuwing (het Noordelijke model). Met Next Level gaan we in fase 2 in de onderwijsketen structureel samenwerken aan de implementatie van onderwijsvernieuwing. Initiatieven op gebied van gepersonaliseerd leren, rijk curriculum en duurzaam in onderwijs komen tot ontwikkeling. In primair onderwijs en op de lerarenopleiding. Daarmee gaan lerarenopleidingen beter aansluiten aan wat in het veld wordt gevraagd op gebied van nieuwe onderwijsmodellen. In fase 2 start verkenning met VO voor aansluiting in deze ontwikkeling.

2. Inrichten van pilots waarin Stenden/NHL en Next Level scholen fundamenteel gaan samenwerken aan onderwijsvernieuwing in het Noorden. Toegevoegde waarde moet gaan zitten in ontwikkeling naar “Noordelijk Friese model” van de pabo (en onderwijsketen). Accenten met name op gepersonaliseerd leren en ontwikkeling breder curriculum.

3. Inrichten Next Level academy in samenwerking met Stenden/NHL. De academy biedt wetenschappelijke onderbouwing en theorie op gebied van onderwijsvernieuwing en innovatie. Op gebied van product, proces en projectmanagement. Stenden en NHL hebben veel expertise in huis op dit vlak. Maar ook op gebied van Innovatie via de master of Learning Innovation. Onderwijs innoveert traag, hoe kunnen initiatieven zoals we die met Next level ontplooien daar verandering in brengen. Onderzoek vanuit de MLI verbinden op gebied van innovatie in onderwijs en de impact daarvan. Kan daarmee combi worden gezocht naar vorming Noordelijk model. Extra input door Vierslag Leren verkennen.

4. Veranderende rol leerkrachten. In primair onderwijs zal naar verwachting grote behoefte ontstaan aan bij- en nascholing. Op gebied van gepersonaliseerd leren, digital in de klas, nieuwe competenties voor leerkracht, vernieuwen curriculum, effecten van Onderwijs 2032 etc. Ligt voor Stenden/NHL belangrijke marktpotentie.

5. In fase 1 zijn eerste verkenningen gedaan voor ontwikkeling nieuwe werkgelegenheid als gevolg van innovatie in onderwijs. Er is een diversiteit aan nieuwe initiatieven op nationaal en internationaal niveau. Friesland heeft daar geen of nog geen onderscheidende positie in. Betreft veelal type dienstverlening die uitstekend op afstand is te ontwikkelen, zeker als het gaat om digitale dienstverlening. De ontwikkeling van het Next Level platform is een mooi voorbeeld. De Friese start up Le Capuchon is daarvoor uitgenodigd. Ook op gebied van implementatie 21e eeuwse vaardigheden is een relatief kleine Friese speler als Crioel actief in het Next Level programma. Echter er is voor dit moment onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat in Fryslân in deze fase in de onderwijsketen veel nieuwe werkgelegenheid tot ontplooiing wordt gebracht. Wel zal er een behoefte zijn aan nieuwe competenties bij zittende medewerkers en voor nieuwe leerkrachten.

6. Fryslân kent nog geen initiatieven als startup bootcamps of andere incubator initiatieven. Organisaties die start ups ondersteunen bij de ontwikkeling en gewenste groei. Eerste quick scans hebben aangetoond dat In de onderwijssector er op dit vlak geen vehikel is die dit structureel aanbiedt. Wel zijn er binnen Fryslân diverse andere initiatieven op gebied van stimuleren start ups vanuit VNO NCW, MKB Noord, de Nom etc. In een volgende fase als “het Noordelijk model” tot ontplooiing is gekomen zou de verkenning van een start up bootcamp model speciaal voor innovatieve oplossingen in het onderwijs een goed initiatief kunnen zijn. Ons advies is om eerst binnen de onderwijsketen de samenwerking te versterken, het Noordelijke model tot ontplooiing te brengen.

7. Werkgelegenheid voor mensen met arbeidsbeperking

1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden. Doel van deze wet is om mensen die wel kunnen werken, maar ondersteuning nodig hebben, werk te laten vinden. Dit betreft vooral ook de mensen met een arbeidsbeperking. De gemeenten zijn er volgens deze wet verantwoordelijk voor dat iedereen die aan het werk kan aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor ontvangen gemeenten een budget van de Rijksoverheid. Dit budget kan ingezet worden voor inkomensondersteuning. Om de participatiewet te laten slagen zijn er werkplekken nodig waar mensen met een arbeidsbeperking onder begeleiding kunnen werken. Next Level scholen zouden zo’n school met werkplekken kunnen zijn.