KF =Klaverfjouwer, Oudega zwf
TT = Twatine, Gauw
MF = Master Fennemaskoalle, Tytsjerk
TS = Het Tweespan, Drachten
IS = it iepen stee, Jistrum
KR = it Kruired, Munein
SH= Sinnehonk, Aldtsjerk
OS =De Opstap, Oentsjerk
TW = Thrimwalda , Gytsjerk
DS = De Swetten, Drachten
HH = Hunnighouwersgat, Midsland
PM = Prinses Margrietschool, West-Terschelling
IJ = It Jok, Hoorn
IL = It lemieren, Tytsjerk
DF = De Finne, Jistrum
BM = De Balsemyn, Eastermar
DI = Dubel ien, Suwald
IC = Ichthusschool, Gytsjerk
PW = Paadwizer, Oentsjerk
A = Alpha, Ryptsjerk